Privacyverklaring

Deel deze pagina

Gemeenschap De Hooge Berkt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeenschap De Hooge Berkt verwerkt persoonsgegevens van leden, vrienden en gasten wanneer gebruik wordt gemaakt van onze diensten en doordat u deze zelf aan ons verstrekt.

Als u alleen onze website bezoekt, verzamelen wij anonieme gegevens over uw bezoek aan onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Hiermee kunnen wij u niet als persoon herleiden.

Als u daarnaast wilt deelnemen aan een van onze programma’s, dan vragen wij van u bij de inschrijving om de volgende gegevens om u als persoon te kunnen identificeren en om met u te kunnen communiceren:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kantoor@hoogeberkt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gemeenschap De Hooge Berkt verwerkt de door uzelf opgegeven persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven op een programma.
 • Het afhandelen van een betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gemeenschap De Hooge Berkt maakt geen gebruik van computerprogramma’s of -systemen ten behoeve van besluitvorming op basis van door u verstrekte gegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gemeenschap De Hooge Berkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Leden, vrienden en gasten: om de dienstverlening te kunnen voortzetten bewaren wij de door u verstrekte gegevens tot 1 jaar na afmelden.
 • Bezoekers van de website: als u alleen onze website bezoekt worden er geen tot uw persoon herleidbare gegevens verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gemeenschap De Hooge Berkt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gemeenschap De Hooge Berkt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand of op andere wijze naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kantoor@hoogeberkt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Gemeenschap De Hooge Berkt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gemeenschap De Hooge Berkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kantoor@hoogeberkt.nl.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.