ANBI

Deel deze pagina

Beleidsplan Gemeenschap de Hooge Berkt

Inleiding

Gemeenschap De Hooge Berkt (opgericht 1967) is een christelijke leefgemeenschap waarvan de leden in het samenleven met elkaar christelijk leven concreet proberen te maken. De gemeenschap bestaat uit een honderdtal leden en vele vrienden. De gemeenschap is gevestigd in Bergeijk rond een kapel, een eetruimte en een ontvangstruimte, en huizen met gastenkamers. Hier zijn dagelijks een dertigtal personen aanwezig. Twee kleinere groepen zijn gevestigd Thorn en Arnhem, en anderen wonen verspreid in Nederland en Vlaanderen. Het lidmaatschap krijgt gestalte op basis van behoeften en wensen die voor een ieder anders kunnen worden ingevuld. Alle leden dragen naar vermogen met hart en handen en met ieders eigen talenten bij aan het in stand houden van materiële en immateriële voorzieningen. De Statuten en het Huishoudelijk reglement regelen het functioneren.

Doelstelling

De gemeenschap wil, op basis van de christelijke spiritualiteit, een vindplaats zijn voor geloof en een plek voor geloofsontmoeting voor iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt. Door vorm te geven aan christelijk samenleven wil deze samenleving een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van deze tijd, die volgens velen gekenmerkt wordt door gebrek aan inspiratie, vereenzaming, verwarring over idealen, en een steeds grotere kloof tussen arm en rijk. In het leven met elkaar proberen de leden gezamenlijk hernieuwde inhoud te geven aan eeuwenoude woorden als solidariteit en barmhartigheid. Onze droom is dat er door toeloop van gasten en belangstellenden een netwerk ontstaat in de Lage Landen van mensen die zich op eigen plek inzetten voor vrede en gerechtigheid in wat voor (niet-)kerkelijke structuur dan ook. De gemeenschap streeft niet naar materiële winst. Van een ieder – lid, vriend of gast – wordt een bijdrage in de onkosten verwacht.

Werkzaamheden

De gemeenschap wil haar doelstelling realiseren door in het samenleven met elkaar aandacht te besteden aan de verschillende pijlers van een samenleven met perspectief: liturgie, diaconie, vorming, samen werken en een open communicatie. Binnen dit samenleven zijn gasten altijd welkom, individueel en in groepen. De gemeenschap kent een rijk gevuld programma aan retraites en bezinningsdagen – zie elders op deze site. Dit programma wordt uitgevoerd door leden die hiervoor gekwalificeerd zijn. Ook biedt de gemeenschap de mogelijkheid voor meeleven voor langere tijd, bijvoorbeeld voor degenen die in hun leven een wissel moeten of willen omzetten. Jaarlijks komen gemiddeld ruim tweehonderd personen voor kortere of langere tijd op verhaal in de gemeenschap. Alle materiële en immateriële voorzieningen voor gasten worden verzorgd door leden van de gemeenschap. Deze leden ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Organisatiestructuur

Gemeenschap De Hooge Berkt is een stichting volgens Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
Het bestuur bestuurt de Stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de Stichting (art. 3 lid 1 Statuten). De huidige bestuurders zijn vermeld op het Uittreksel van de Kamer van Koophandel.

De bestuursleden hebben de volgende portefeuilles onderling verdeeld, gericht op de kernactiviteiten van de gemeenschap: Samenleven, Dagelijks gebed, Gastvrijheid en Facilitair. Coördinatoren dragen zorg voor beleidsontwikkeling en uitvoering van besluiten in nauwe samenwerking met de leden. De coördinatoren hebben een ‘maatje’ als sparring partner. De coördinator Facilitair trekt daarin samen op met Hoofd Diensten. Doel van deze organisatiestructuur is het leven zoveel mogelijk te organiseren onder en vanuit de leden. In het organogram geeft die verschillende taken weer in de vorm van specifieke coördinatoren waaraan bepaalde verantwoordelijkheden zijn toebedeeld.

Het bestuur consulteert jaarlijks de Raad van Advies aangaande majeure onderwerpen of ontwikkelingen. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid, waaronder het financiële beleid, in een bijeenkomst van de leden (art. 9 lid 6 Statuten). Daarnaast hebben bestuur en leden maandelijks overleg over actuele kwesties. De door het bestuur aangewezen register accountant geeft jaarlijks een samenstellingsverklaring van het financieel verslag. Het financieel verslag van 2023 treft u hier aan. Het daarbij behorend bestuursverslag over 2023 treft u hier aan. 

Vermogen, financiering en schenkingsbudget

Gemeenschap De Hooge Berkt heeft sinds haar oprichting met hulp van diverse schenkingen van religieuze ordes en congregaties en de continue bijdragen van haar eigen leden kunnen voorzien in een opgebouwd eigen vermogen dat geheel is geïnvesteerd in haar onroerend goed. Daarnaast beschikt de stichting niet over additionele middelen ter belegging. Tijdelijk additionele middelen zijn op spaarrekeningen geplaatst.

De jaarlijkse inkomsten en uitgaven worden begroot en zorgvuldig bewaakt hetgeen de laatste jaren telkenmale heeft geleid tot een gezond financieel exploitatieresultaat. De stichting hanteert daarvoor een bijdrage (schenkingen) systeem waarbij het bestuur jaarlijks normbedragen vaststelt voor de dienstverlening van haar activiteiten. Dit bijdragesysteem is er op gericht dat er een kostendekkende exploitatie kan worden verwezenlijkt met een geringe marge voor incidentele en over de jaren fluctuerende kosten. De stichting houdt daarbij rekening met de draagkracht van leden, vrienden en gasten en stimuleert onderlinge solidariteit.

De bestedingen en verwachte jaarlijkse schenkingen worden begroot en hiervan worden de leden ingelicht voorafgaand aan het exploitatiejaar. De begroting wordt voor de leden ter inzage gelegd. De goedgekeurde begroting voor 2024 op hoofdlijnen kunt u hier inzien.

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van de Stichting uitgevoerd worden door leden, vrienden en gasten van de Gemeenschap worden uitgevoerd om niet. De verantwoordelijken en assistenten van diensten en werkgroepen doen ook al het werk pro deo.

Daar waar we niet (meer) in staat zijn werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren worden firma’s ingeschakeld waarmee overeenkomsten gesloten zijn waarvoor betaald wordt (b.v. deel van het tuinonderhoud). Vanwege deze grote eigen inzet heeft de stichting geen personeel in dienst.

Ook de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of uitkering anders dan een vergoeding voor de in het kader van hun functie gemaakte kosten (art. 3 lid 7 Statuten).

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.