Klokken van Hoop – vervolg

De Klokken van hoop stoppen met gezamenlijk luiden op 5 mei.

We zijn met de initiatiefnemers dankbaar dat we met elkaar met het luiden van de klokken op woensdagavond hoop konden uitzenden en verbondenheid gestalte konden geven.

Met de klokken van hoop hebben we gewild dat mensen de hoop niet zouden verliezen. De fase waarin alles ‘normaal’ is zal misschien nog een tijd op zich laten wachten, maar de tijd om daar te komen gaat beginnen. Om te beginnen met de kinderen die weer naar school gaan. Dat is een hoopvol teken!

Er is daarom besloten dat het goed is om ‘klokken van hoop’ voor nu te beëindigen. Woensdag 29 april a.s. zal de laatste ‘woensdagavond-luiding’ zijn. De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei): we luiden dan nog eenmaal de ‘klokken van hoop en troost’ voor ons land van 12.00-12.15 uur.

Viering derde zondag van Pasen

Voor het eerst in de geschiedenis van Gemeenschap De Hooge Berkt zijn er in de Goede Week en de periode tot Pinksteren geen openbare vieringen in onze Gulden Driehoek: kapel, ontvangstruimte en eetzaal. We zoeken wereldwijd naar nieuwe mogelijkheden van verbinding. In onze gemeenschap hebben we besloten om met een kleine groep deze periode op een eenvoudige wijze te vieren (met inachtneming van de richtlijnen inzake Covid-19) en de opnames openbaar ter beschikking te stellen. Zo kunt u, die dit leest, met ons meevieren. We hopen en bidden dat we elkaar weer in goede gezondheid in de Gulden Driehoek mogen ontmoeten.

De gehouden overweging kunt u ook hier nalezen.

Joh. 20, 19 – 31

Je weerstand doorbreken, onszelf verliezen en ingaan op de uitnodiging

Vorige week zondag hebben we al gehoord dat Jezus volgens het evangelie van Marcus op weg is naar Jeruzalem en dat hij, ondanks het lijden dat hem te wachten staat, trouw wil blijven aan zijn roeping. Dat is geen gemakkelijke weg, maar wel een radicale keuze. Iets van die radicaliteit horen we nu in het evangelie van vandaag.

In het begin van het verhaal komt er een jongeman naar Jezus toe en vraagt: Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? In die vraag hoor je een verlangen, een echt verlangen naar goed en rechtvaardig leven, of om het met de woorden van de eerste lezing te zeggen: een verlangen naar de geest van wijsheid die alles te boven gaat. Jezus geeft hem dan als antwoord de Tien Woorden, zoals Mozes die al heeft gegeven, en vooral wat hij moet doen tegenover zijn naaste: niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen enz.

Dat op zich is dus al een goede richting: dat je leert als een goed mens te leven, in de juiste verhouding tot je medemens en tot God. Maar de jongeman deed dit al en zoekt een weg verder. Op dat moment kijkt Jezus hem liefdevol aan en zegt:
Aan één ding ontbreekt het je nog: ga verkopen al wat je bezit en geef hetaan de armen, en je zult een schat in de hemel hebben. Kom dan terug om mij te volgen.

Jezus roept hem op tot een keuze: enerzijds alles los te laten wat hij bezat en anderzijds te leren delen in de goddelijke liefde, die Jezus zelf present stelde. Dat is inderdaad een radicale keuze, die niet zomaar voor iedereen geldt, maar die Jezus hier persoonlijk tegen deze man richt. Jammer genoeg gaat hij er niet op in, omdat hij veel bezittingen heeft.

Op die keuze gaat het evangelie verder, wanneer Jezus spreekt tot zijn leerlingen. De jongeman was rijk en kwam er niet toe om alles te verkopen. Hij was bezet, bezeten. Jezus laat nu horen: Wat is het toch moeilijk voor een rijke om binnen te gaan in het koninkrijk van God. Wat is dat toch? We kennen die ervaring wel. Als je rijk bent en veel geld hebt om allerlei dingen te kopen, heb je ook macht tegenover andere mensen en trek je gemakkelijk veel vrienden aan. Je staat in feite zelf in het centrum. Hoe anders is het, als je je leven laat bepalen door een ander, als je bereid bent iemand te volgen die je inspireert. Dan gaat het om andere waarden, zoals solidariteit, rechtvaardigheid of gemeenschap. Jezus wijst erop hoe moeilijk het is, ja bijna onmogelijk, zeker als je rijk bent, om op die roep in te kunnen gaan. Toch zijn er mensen die de roep horen, ook onder ons. Die los laten wat ze daar, elders, aan leven hebben opgebouwd en bereid zijn dat op te geven om te verhuizen hier naar toe, naar deze gemeenschap en de weg van de goddelijke liefde te gaan, met alle onzekerheid die dat meebrengt. Ik heb respect voor hen.

Die oproep om alles los te laten geldt niet alleen voor jongeren die nog een groot deel van hun leven voor zich hebben, of voor mensen die pas begonnen zijn de weg van Jezus te volgen. Die oproep wordt vandaag ook tot ons gericht, die al geraakt zijn door Jezus en begonnen zijn aan die weg van de liefde. Wat wordt er dan tot ons gezegd? Toen ik de oproep hoorde: Aan één ding ontbreekt het je nog, voelde ik eerst een weerstand. Wat moet ik nu weer loslaten, wat is er dat mij tegen houdt om die weg van Jezus verder te gaan? Dat is misschien niet zo radicaal en toch.

Ik denk concreet bijvoorbeeld aan de veranderingen binnen de gemeenschap vanwege een nieuwe structuur. We worden uitgenodigd mee te gaan in de nieuwe dagteams, maar er is ook weerstand om de goede band met iemand zomaar los te laten en weer nieuwe contacten met anderen te maken. Ik denk ook aan onze samenleving, met nieuwe bepalingen vanuit het klimaatakkoord. We zullen grote veranderingen meemaken, en moeten gaan kiezen voor minder gas in onze woning en minder benzine voor de auto. Om tot de juiste houding te komen wordt van ons gevraagd een omslag te maken in denken en doen.

Hoe dan ook, ik denk dat het mogelijk is om de weerstand te doorbreken, onszelf te verliezen en in te gaan op de uitnodiging. Als die jongeman in de ogen van Jezus had gekeken en de liefde gevoeld, had hij die stap misschien kunnen maken. Of zoals op het eind Petrus kon zeggen: Wij hebben toch maar alles achter gelaten. Bidden wij om die geest van wijsheid.

Viering Pasen

Voor het eerst in de geschiedenis van Gemeenschap De Hooge Berkt zijn er in de Goede Week en met Pasen geen openbare vieringen in onze Gulden Driehoek: kapel, ontvangstruimte en eetzaal. We zoeken wereldwijd naar nieuwe mogelijkheden van verbinding. In onze gemeenschap hebben we besloten om met een kleine groep de Goede Week op een eenvoudige wijze te vieren (met inachtneming van de richtlijnen inzake Covid-19) en de opnames openbaar ter beschikking te stellen. Zo kunt u, die dit leest, met ons meevieren. We hopen en bidden dat we elkaar weer in goede gezondheid in de Gulden Driehoek mogen ontmoeten.

Viering Goede Vrijdag

Voor het eerst in de geschiedenis van Gemeenschap De Hooge Berkt zijn er in de Goede Week en met Pasen geen openbare vieringen in onze Gulden Driehoek: kapel, ontvangstruimte en eetzaal. We zoeken wereldwijd naar nieuwe mogelijkheden van verbinding. In onze gemeenschap hebben we besloten om met een kleine groep de Goede Week op een eenvoudige wijze te vieren (met inachtneming van de richtlijnen inzake Covid-19) en de opnames openbaar ter beschikking te stellen. Zo kunt u, die dit leest, met ons meevieren. We hopen en bidden dat we elkaar weer in goede gezondheid in de Gulden Driehoek mogen ontmoeten.

Lied dat gezongen wordt door Koos van Etten, muziek en begeleiding door Sybe Travaille

De hand van de Enige

Tekst: naar Jesaja en Daniel

De Heer leert mij als een leerling te spreken
opdat ik vermoeiden te woord kan staan.
Hij wekt mij iedere morgen, Hij wekt mijn oor
opdat ik als een leerling luister.

Waarom was er niemand toen ik kwam,
waarom antwoordde niemand toen ik riep.
Hij was iemand, van wie wij onze blik afwenden,
een paria, door ons niet geacht.

Wij allen zwierven als schapen, ieder ging zijn eigen weg,
maar de Enige legde hem het kwaad van ons allen ten laste.
Om onze opstandigheid is hij doorboord,
de prijs van onze vrede is op hem verhaald.

Tevergeefs heb ik mij afgemat,
voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt.
Wij zijn het kleinste volk geworden van alle volken
en nergens hebben wij nog iets te betekenen vanwege onze zonden.

Trek uw barmhartigheid niet van ons terug,
ter wille van Abraham, uw vriend,
trek uw barmhartigheid niet van ons terug,
ter wille van Isaak uw dienaar.
Trek uw barmhartigheid niet van ons terug,
ter wille van Israël, uw heilige.

Wie kan overweg met ons verhaal,
wie merkt de hand van de Enige op?

Viering Witte Donderdag

Voor het eerst in de geschiedenis van Gemeenschap De Hooge Berkt zijn er in de Goede Week en met Pasen geen openbare vieringen in onze Gulden Driehoek: kapel, ontvangstruimte en eetzaal. We zoeken wereldwijd naar nieuwe mogelijkheden van verbinding. In onze gemeenschap hebben we besloten om met een kleine groep de Goede Week op een eenvoudige wijze te vieren (met inachtneming van de richtlijnen inzake Covid-19) en de opnames openbaar ter beschikking te stellen. Zo kunt u, die dit leest, met ons meevieren. We hopen en bidden dat we elkaar weer in goede gezondheid in de Gulden Driehoek mogen ontmoeten.

Tekst van het lied dat door Sybe Travaille gespeeld wordt:  

Voor wie de hemel niet meer zien – door chaos bezeten, in ontrouw verloren,
aan vluchten versleten  –  wie wil naar mij horen ?
Voor wie de hemel niet meer zien is Hij gestorven.

Voor wie de hemel niet meer zien  –  door schulden gaan staren, dat koude beslissen, de wrede gebaren  –  wie zou mij nou missen?
Voor wie de hemel niet meer zien is Hij gestorven.

Voor wie de hemel niet meer zien  –  door oorlog verdreven, steeds wonden verbinden, geen rust om te leven  –  wie kan mij nog vinden?
Voor wie de hemel niet meer zien is Hij gestorven.

Voor wie de hemel niet meer zien  –  zijn handen gebonden, zijn zachtheid geslagen, zijn vriendschap geschonden  –  wie heeft hem gedragen?
Voor wie de hemel niet meer zien is Hij gestorven.

Tekst: Michiel de Zeeuw
Muziek: Mar van der Veer

Viering Palmzondag

Voor het eerst in de geschiedenis van Gemeenschap De Hooge Berkt zijn er in de Goede Week en met Pasen geen openbare vieringen in onze Gulden Driehoek. We zoeken wereldwijd naar nieuwe mogelijkheden van verbinding. In onze gemeenschap hebben we besloten om met een kleine groep de Goede Week op een eenvoudige wijze te vieren (met inachtneming van de richtlijnen inzake Covid-19) en de opnames openbaar ter beschikking te stellen. Zo kunt u, die dit leest, met ons meevieren. We hopen en bidden dat we elkaar weer in goede gezondheid in de Gulden Driehoek mogen ontmoeten.

Na de meditatie wordt een lied gespeeld waarvan de muziek van Huijbers en Oomen is, en de tekst van Huub Oosterhuis:

Gij die niemand naar de ogen ziet,
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,
en die u door geen lied misleiden laat,
maar die ons ziet zoals wij zijn
die ons gebiedt en smeekt van u te zijn, uw beeltenis, uw zoon,
uw rechterhand die doet wat moet gedaan,
die ons gebiedt en smeekt de vreemdeling te geven brood en kleding
die hoopt dat wij met onverhuld gelaat Uw licht weerkaatsen,
die ons tot een spiegel slijpt waarin uw toekomst zichtbaar wordt
gij die ons hebt gezocht toen wij niet naar u zochten,
die nog dagelijks uw afkeer overwint,
uw woede temt, uw trots aflegt, uw hart tot mededogen buigt,
u omkeert naar ons toe.
Gij die ons met uw ogen vangt,
Gij die ons vraagt: wie ben je? Wil je ?