Bouwen aan een nieuwe toekomst

Ruim twee jaar geleden, oktober 2021, zijn we als gemeenschap gestart met een proces welke we ‘Doortocht’ zijn gaan noemen. De eerste aanzet daartoe werd al in 2019 gegeven, toen we ons realiseerden dat we met ongewijzigd beleid sterk zouden vergrijzen en het einde van de gemeenschap in beeld zou komen. Zowel financieel als in draagkracht zouden we het niet meer redden. Een korte beschrijving hiervan tref je in dit bericht uit november 2022 aan. 

Er werden vijf aandachtsgebieden benoemd: Cultuur, Liturgie, Aanwas, Huisvesting en Organisatie. Met behulp van betrokken externen hebben we ruim een jaar gewerkt aan het formuleren van beleid op gebieden die we samen van groot belang benoemd hebben. Eén van die punten was het renoveren van de kapel (Roeach), de huiskamer (Lavra) en de eetruimte (Ruif). In het afgelopen jaar hebben we ons laten adviseren op het gebied van energie en vergroening, en die twee rapporten hebben we samengevoegd tot een meerjarenplan. Afhankelijk van de aanwezige financiën voeren we dat plan geheel of gedeeltelijk uit.

Als eerste fase van de uitvoering van dat plan hebben we gekozen voor onze huidige kapel die we gaan omvormen tot een multifunctionele ruimte waarin plaats is voor de Roeach en de Lavra. Met dit plan krijgen we een prachtige nieuwe omgeving voor ontmoeting en gebed. De ruimten zullen niet alleen moderner zijn en jongeren meer aanspreken, maar ook energiezuiniger zijn. Door meer ramen aan de binnen- en de buitenkant zijn we meer verbonden met onze buitenwereld.

De verbouwing zal in april starten en ongeveer een half jaar duren. Je bent welkom om te kijken hoe we onze doortocht meer en meer gaan vormgeven.

Jeroen
28 november 2023

De Hooge Berkt, een synodale gemeenschap

Gerard, een van de leden van de gemeenschap volgt het synodale proces dat in de Rooms Katholieke kerk gaande is, op de voet. Het maakt hem enthousiast, geeft hem hoop. Aan hem is gevraagd om te vertellen wat hem raakt en hoe het met onze gemeenschap te maken heeft.

Wij zijn een synodale gemeenschap, steeds weer in wording.
“Wij zijn een synodale gemeenschap!” ik weet nog dat ik dat zei, tijdens de gemeenschapsdag van 17 oktober 2021, een dag waarin wij als gemeenschap een begin maakte met onze zoektocht naar toekomst. Een zoektocht die wij ‘Doortocht’ zijn gaan noemen. Ik deed mijn uitspraak omdat ik ontzettend blij was met het synodale proces dat paus Franciscus had aangekondigd, maar óók omdat ik de bijeenkomst van 17 oktober zo open vond, dat de Geest er doorheen kon waaien. Wij weten maar amper hoe bijzonder het is hoe wij naar elkaar luisteren, zo hoorde ik laatst op een ontmoetingsavond.

De Hooge Berkt, een synodale gemeenschap.
Ik voelde me aanvankelijk als een soort roepende in de woestijn, al was ik niet helemaal alleen. Ik dacht toen nog: misschien moeten we kijken of we het proces in de parochie of in het bisdom kunnen ondersteunen. Dat denk ik nu niet meer. We moeten op onze eigen plaats blijven en hier, als Hooge Berkt gemeenschap, de synodaliteit doorleven.

De Hooge Berkt is vanaf het allereerste begin van 1967 een synodale gemeenschap. Zij ontstond kort na het tweede Vaticaanse concilie (1962-1965). Toen klonken de woorden, net als nu: ‘wij zijn Gods volk onderweg’ en ook ‘In Gods kerk zijn geen leken.’ Het zijn woorden door Mgr. Bekkers uitgesproken naar mevr. Klomp en pater Jan Berger, de beginners van onze gemeenschap. Woorden ter bemoediging.

Zij namen hun opdracht heel serieus om van het volk dat naar Bergeijk kwam een gemeenschap te maken, zonder pretenties. Als een priester in de gemeenschap wilde meeleven, was hij niet automatisch voorganger. Ook aan hem, of juist aan hem, werd gevraagd om allereerst een gemeenschapsmens te worden. Vandaaruit kon de mogelijkheid groeien om gevraagd te worden om voor te gaan in een viering.

Een weg van luisteren.
Wij hebben ons nooit een synodale gemeenschap genoemd. We kenden dat woord maar amper. Het is zeker geen triomfantelijk woord. Het duidt de weg aan van willen luisteren. De bisschoppen in Rome hebben geprobeerd om naar elkaar te luisteren. Dat vraagt omscholing.

Kardinaal De Kesel uit België vertelt in een interview op het einde van de synode in Rome, dat hij in gesprek gekomen was met een bisschop uit Afrika. Hij was de zoon van één van de bijvrouwen van zijn vader. Zijn vader stond in hoog aanzien in het dorp. Bigamie was daar gewoon. Zo’n ontmoeting stelt een open vraag aan je eigen West-Europese opvattingen.

En hoe zit dat luisteren bij ons? Ik herinner mij dat er tijdens het proces van ‘de Doortocht’ in een van de werkgroep – en misschien wel in allemaal – soms stevig en intens met elkaar gesproken werd en geprobeerd werd om elkaar te verstaan. Dat hoort bij een synodaal proces. Luisteren is door onze doortocht heen een oefenwoord geworden. Luisteren… de ander – hoe dan ook – gastvrij onthalen… verlangend naar volheid voor jezelf en de ander … samen op weg.

Ik voel me al heel lang geen roepende meer in de woestijn. We zijn als gemeenschap met ons hart bij het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet. Het weerklinkt in ons gebed. Het is de doortocht van een wereldkerk. We hebben ons van harte aangesloten bij de beweging van Together – Nederland. In verbondenheid met velen hebben we op de vooravond van de synode op 30 september, in een speciale dienst gebeden om de Geest.

Al vanaf het allereerste begin van onze gemeenschap is het Pinksterfeest het hoogtepunt van ons gemeenschapsleven. De Geest trekt aan ons en verbindt ons, ondanks al onze verschillen.

Dan zingen we een lied van eigen bodem:            

Wie hoort de Geest in al wat leeft
In het zwakke te beluist’ren
Zelfs het kleine doet zij fluist’ren
Ted’re kracht die leven geeft.

Gerard van de Ven

Ds. Joke van der Neut, predikant voor de Hooge Berkt

Joke van der Neut, beroepen als predikant voor de gemeenschap
Op zondag 3 december zal ds. Joke van der Neut bevestigd worden als predikant met een bijzondere opdracht voor de Hooge Berkt Gemeenschap. Zij is hiervoor beroepen door de kerkenraad van de Protestantste gemeente te Bergeijk.

Petra Speelman, de eerste formele predikant voor de gemeenschap
Ds. Petra Speelman, die op 6 december 2020 als eerste predikant op deze manier bevestigd werd voor de gemeenschap zal dan worden losgemaakt van haar opdracht. Vanwege haar verhuizing naar elders in het land, is zij niet langer in de gelegenheid om haar bijzondere opdracht voor Gemeenschap de Hooge Berkt te vervullen. Er is grote waardering voor de manier waarop ze zich heeft ingezet voor de oecumene binnen de gemeenschap en in de samenwerking met de beide  kerken in Bergeijk.

De Hooge Berkt en haar weg in de oecumene
De bijzondere opdracht die zowel ds. Petra Speelman als ds. Joke van der Neut van de Protestantse Kerk gekregen hebben past bij de manier waarop Gemeenschap De Hooge Berkt onderweg is in de oecumene en in verbinding wil staan met de Rooms-katholieke kerk, de Protestantse kerk in Nederland en de Oudkatholieke kerk in Nederland. Met het oog op een open weg in de oecumene is het voor de gemeenschap belangrijk dat leden die als kerkelijke ambtsdrager voorgaan in de vieringen en de sacramenten, hiervoor toestemming, een zending of opdracht, vanuit hun eigen kerk hebben.

Protestantse Gemeente van Bergeijk
Al vele jaren is er ook in Bergeijk een weg in de oecumene gegaan met de plaatselijke Katholieke en Protestantse kerk. De Protestantse Kerk van Bergeijk heeft voor de bevestiging van ds. Joke van der Neut opnieuw weer van harte meegewerkt om deze unieke verbinding formeel mogelijk te maken volgens de procedures zoals die gebruikelijk zijn in de Protestantse Kerk in Nederland. 

Bijzondere dienst
Zondag 3 december zal ds. Matthijs de Vries namens de Protestantse kerk van Bergeijk voorgaan in de viering waarin ds. Petra Speelman zal worden losgemaakt en ds. Joke van der Neut zal worden bevestigd. Het is voor de gemeenschap een vreugde, dat wij in deze dienst worden uitgenodigd om gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren.

De dienst heeft plaats op zondag 3 december om 10.00 uur in de Protestantse Kerk te Bergeijk, Domineestraat 10 te Bergeijk.

Gemeenschap De Hooge Berkt
De werkgroep oecumene

Klimaatdemonstranten uit Bergeijk

Samen met ruim 80.000 anderen hebben Hans, Irene en haar vader, Els en ik op 12 november jl. deelgenomen aan de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid in Amsterdam. Daarmee maakten wij deel uit van de grootste klimaatdemonstratie in de Nederlandse geschiedenis. Toegegeven, het was even onwennig na mijn laatste ervaring als demonstrant tegen de kruisraketten in 1983. Maar zodra we in een ontspannen sfeer gingen lopen, voelde ik me trots om hierbij te kunnen zijn. We hebben genoten van alle creatieve borden, vlaggen en outfits waarmee iedereen op eigen wijze het motto van de mars ondersteunde: de (klimaat)crisis is nu! Na een volle week regen werden we gezegend met een vriendelijk zonnetje alsof moeder aarde zelf ons bemoedigde. In zo’n twee uur tijd wandelden we van de Dam naar het Museumplein, af en toe luid en vrolijk joelend en roepend. De mars was bijzonder goed georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van onder andere Greenpeace, Fossielvrij NL, Milieudefensie en Oxfam Novib. Toch kon de organisatie niet verhinderen dat de manifestatie op het Museumplein in het teken kwam te staan van de oorlog in Israël en Gaza. Terecht dat hier bij een mars voor Rechtvaardigheid aandacht aan wordt besteed, maar de manifestatie werd in onze ogen gekaapt door mensen die de duizenden demonstranten pro-Palestijnse leuzen wilden laten scanderen. De sfeer op het Museumplein werd er ongemakkelijk van. Dit was tenslotte niet waar de overgrote meerderheid voor was gekomen. Ondanks die wat teleurstellende afsluiting was het een mooie dag met veel eensgezindheid in onze zorgen die we op een mooie manier hebben gedeeld met de rest van Nederland. Deze ‘bezorgde opa’ is blij dat hij erbij was!

Theo

Aandacht voor de nood in Syrië

Zondag 19 November is het Wereldgebedsdag-van-de-armen. Een dag waarop wij als gemeenschap  extra stil staan bij de nood in Syrië en in het bijzonder aandacht hebben voor de inzet van Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) voor de allerarmsten in Noord-Syrië. Een aantal jaren geleden hebben we er als gemeenschap voor gekozen om deze organisatie als diaconaal doel te steunen. Sinds die tijd is er ook persoonlijk contact met deze stichting in de persoon van mevr. Trui Bolscher.

Stichting Humanitaire Hulp Syrië schrijft in hun nieuwsbrief:
De nood is hoog onder de mensen in Syrie. De oorlog en de daarover heen gekomen aardbevingen maken de levens bijna ondraaglijk.
Er is geen uitzicht, nagenoeg geen activiteiten voor wederopbouw of herstel van infrastructuur of zicht op een waardige onafhankelijke toekomst.
Met vooral de opvang van kinderen en hun moeders en zoveel mogelijke medische zorg hopen we te helpen stappen in de goede richting te zetten naar een betere toekomst.

De hulp in cijfers van 1 januari tot 23 oktober 2023

 • In het dorpshuis in Swalha werden 8.410 medische behandelingen gegeven en in het wijkcentrum Al Bab 6.799.
 • 3 mobiele artsenposten gaven meer dan 5.000 medische behandelingen in vluchtelingenkampen
 • 12.600 mensen ontvingen noodhulp
 • 1.089 families hebben toegang tot drinkwater
 • 360 kinderen worden regulier opgevangen
 • Er is een consultatie bureau voor kinderen van 0-10 geopend.

Er is een grote behoefte aan:

 • kraampakketten en babypakketten vooral voor arme jonge alleenstaande moeders.
  Een pakket kost 25 Euro.
 • aan naaimachines voor vrouwen die hun eigen kleding willen maken.
  Voor 200 Euro kan er een naaimachine aangeschaft worden.

STEUN SHHS

Op zondag 19 november zal er in de viering in de kapel van de Hooge Berkt voor het goede werk van SHHS gecollecteerd worden. Een bijdrage overmaken kan ook op Stichting Humanitaire Hulp Syrië NL33 TRIO 0781 3627 68. Van harte aanbevolen.

Werkgroep Diaconie Hooge Berkt
Marjo

Het filmpje hieronder, gemaakt met amateuropnames, geeft een impressie van het werk van SHHS in Syrië.

Nieuwe bomen geplaatst

Vanmorgen in alle vroegte op deze 8e november stopte er een vrachtwagen met enkele mooie bomen voor om te planten in de “Gulden Driehoek” in de Gemeenschap. Onder toeziend oog van Hans en Anne vonden de bomen een nieuwe plek! We gaan de bomen vertroetelen en reikhalzend kijken we met hen onze toekomst in! Over enkele jaren zullen ons hun schaduw geven, hun prachtig blad in de jaargetijden en hopelijk weer veel extra vogeltjes om van te genieten! Met dank aan een gulle gever!!

Jules

Wij doen mee!

Leden van onze gemeenschap lopen mee.
Wij doen mee, door mee te lopen of vanuit de gemeenschap betrokken te zijn. Laten we ons op 12 november in het bijzonder verbinden met mensen die wereldwijd lijden onder de gevolgen van klimaatverandering en onrechtvaardigheid én met allen die met hart en ziel werken aan mooie en eerlijke wereld.

Aansluiten
Voor wie zich willen aansluiten: de mars begint om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.klimaatmars.nl.
Wij doen mee, door mee te lopen of vanuit de gemeenschap betrokken te zijn. Wij doen dat om uitdrukking aan onze bewogenheid om alles wat met een eerlijke, schone en toekomstbestendige wereld te maken heeft. De tijd van “stil maar wacht maar, alles wordt nieuw” is voorbij. We moeten als rentmeesters van de schepping onze verantwoordelijkheid nemen en aan mens, maatschappij en politiek leiders laten weten dat de crisis NU is en dat er dus NU gehandeld moet worden om de klimaatdoelen van 2030 te gaan halen. En dat doen we niet voor onszelf alleen, maar in verbondenheid met alle bewoners van onze planeet.

De crisis is nu!
Onder de kreet De crisis is nu! wordt op zondag 12 november de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid gelopen. De wereld brandt, smelt en overstroomt. Lucht en bodem zijn vervuild. Veiligheid en gezondheid worden bedreigd. Ongelijkheid neemt toe en steeds meer mensen leven in armoede. Met deze mars doen vele maatschappelijke organisaties een luide oproep tot verandering. Van een politiek die de winst van grote bedrijven nog steeds boven het welzijn van mensen stelt, naar een overheid die ongelijkheid tegengaat en opkomt voor mensenrechten. Van fossiele subsidies ter waarde van miljarden euro’s, naar een eerlijke en rechtvaardige energietransitie.  

Initiatief
De mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid is een initiatief van een breed samenwerkingsverband van negen maatschappelijke organisaties en bewegingen op het gebied van gelijkheid, solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardig klimaatbeleid, zoals Oxfam Novib, FNV, Greenpeace, Extinction Rebellion, Milieudefensie en De Goede Zaak. Meer dan 140 organisaties steunen de mars en lopen mee, waaronder Artsen zonder Grenzen, Cordaid, Wereld Natuur Fonds, Grootouders voor het Klimaat en kerkelijke organisaties als de Groene Kerken en de Raad van Kerken in Nederland.

Want als iets ons wereldwijd met elkaar kan verbinden, dan is dat moeder Aarde.  “Als wezens door onzichtbare banden met elkaar verbonden, vormen we een soort universele familie, een verheven gemeenschap” schrijft Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si. Het Indiaanse opperhoofd Seattle ging hem al voor in 1854 door te zeggen: “U moet uw kinderen leren dat de grond onder hun voeten de aarde van onze grootvaders is. Leer ze eerbied voor de aarde, vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van onze ouders: dat de aarde onze moeder is”.

Namens Groene Gemeenschap: Hans van Dijk en Antoinette Zoontjens